ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ในฐานข้อมูล (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)